ڪڷ مره تخطي ۈآعديهآ.. بعديـــــن ۈشڷـــۈن تآڷيهـــآ

مآتدري آن دقت فرآڛي.. برد عــــــآڷيهـــــآ ۈآطيـــهـــآ

 

 

 

دمعتڪ ڷآعــآد تذرفهـــــآ.. ۈآنت آڷمۈآعيــــد تخڷفـــهآ

آنآ بمـــزآجي آطــــۈفهـــآ.. ۈآغــــض طرفــي ۈآمشيهآ

 

 

 

عديتهآ ڷڪ ڪذآ مــــــره.. مآفآدڪ آڷطيـــب بآڷمــــره

ڪڷ مره آتقۈڷ هآڷمــــره.. عآدتڪ مآنتــــه مخڷيهـــآ

 

ۈمآجآبت آڷطيبه آحڛآڛي.. بذۈقڪ طبعي آڷقآڛي

ۈآڷحين آنآ دقت فرآڛي.. بـــــــرد عآڷيـــــــهآ ۈآطيـــــهآ


مختارات من الصور من حول العالم